Selected Publications

Citation Statistics

Asterisk marks (*) indicate authors having contributed (almost) equally.

Conference Papers

 • Code Recommendation for Open Source Software Developers
  • Yiqiao Jin,
  • Yunsheng Bai,
  • Yanqiao Zhu,
  • Yizhou Sun,
  • Wei Wang

  WWW 2023

 • A Survey on Deep Graph Generation: Methods and Applications
  • Yanqiao Zhu*,
  • Yuanqi Du*,
  • Yinkai Wang*,
  • Yichen Xu,
  • Jieyu Zhang,
  • Qiang Liu,
  • Shu Wu

  LoG 2022

 • Deep Contrastive Multiview Network Embedding
  • Mengqi Zhang*,
  • Yanqiao Zhu*,
  • Qiang Liu,
  • Shu Wu,
  • Liang Wang

  CIKM 2022

 • Interpretable Graph Neural Networks for Connectome-Based Brain Disorder Analysis
  • Hejie Cui,
  • Wei Dai,
  • Yanqiao Zhu,
  • Xiaoxiao Li,
  • Lifang He,
  • Carl Yang

  MICCAI 2022 (Oral)

 • Data-Efficient Brain Connectome Analysis via Multi-Task Meta-Learning
  • Yi Yang*,
  • Yanqiao Zhu*,
  • Hejie Cui,
  • Xuan Kan,
  • Lifang He,
  • Ying Guo,
  • Carl Yang

  KDD 2022 (Health Day)

 • Structure-Enhanced Heterogeneous Graph Contrastive Learning
  • Yanqiao Zhu*,
  • Yichen Xu*,
  • Hejie Cui,
  • Carl Yang,
  • Qiang Liu,
  • Shu Wu

  SDM 2022

 • An Empirical Study of Graph Contrastive Learning
  • Yanqiao Zhu,
  • Yichen Xu,
  • Qiang Liu,
  • Shu Wu

  NeurIPS 2021 (Datasets and Benchmarks)

 • Disentangled Self-Attentive Neural Networks for Click-Through Rate Prediction
  • Yichen Xu*,
  • Yanqiao Zhu*,
  • Feng Yu,
  • Qiang Liu,
  • Shu Wu

  CIKM 2021

 • Mining Latent Structures for Multimedia Recommendation
  • Jinghao Zhang*,
  • Yanqiao Zhu*,
  • Qiang Liu,
  • Shu Wu,
  • Shuhui Wang,
  • Liang Wang

  ACMMM 2021 (Oral)

 • Graph Contrastive Learning with Adaptive Augmentation
  • Yanqiao Zhu*,
  • Yichen Xu*,
  • Feng Yu,
  • Qiang Liu,
  • Shu Wu,
  • Liang Wang

  WWW 2021

 • TAGNN: Target Attentive Graph Neural Networks for Session-based Recommendation
  • Feng Yu*,
  • Yanqiao Zhu*,
  • Qiang Liu,
  • Shu Wu,
  • Liang Wang,
  • Tieniu Tan

  SIGIR 2020

 • Session-based Recommendation with Graph Neural Networks
  • Shu Wu,
  • Yuyuan Tang,
  • Yanqiao Zhu,
  • Liang Wang,
  • Xing Xie,
  • Tieniu Tan

  AAAI 2019 (Oral)

Journal Papers

 • Latent Structure Mining with Contrastive Modality Fusion for Multimedia Recommendation
  • Jinghao Zhang,
  • Yanqiao Zhu,
  • Qiang Liu,
  • Mengqi Zhang,
  • Shu Wu,
  • Liang Wang

  IEEE Trans. Knowl. Data Eng.

 • BrainGB: A Benchmark for Brain Network Analysis with Graph Neural Networks
  • Hejie Cui,
  • Wei Dai,
  • Yanqiao Zhu,
  • Xuan Kan,
  • Antonio Aodong Chen Gu,
  • Joshua Lukemire,
  • Liang Zhan,
  • Lifang He,
  • Ying Guo,
  • Carl Yang

  IEEE Trans. Med. Imaging

 • Active Learning for Wireless IoT Intrusion Detection
  • Kai Yang,
  • Jie Ren,
  • Yanqiao Zhu,
  • Weiyi Zhang

  IEEE Wirel. Commun. 25 (6)

Workshop Papers

 • Deep Graph Contrastive Representation Learning
  • Yanqiao Zhu*,
  • Yichen Xu*,
  • Feng Yu,
  • Qiang Liu,
  • Shu Wu,
  • Liang Wang

  GRL+@ICML 2020

Preprints

 • A Survey on Pretrained Language Models for Neural Code Intelligence
  • Yichen Xu,
  • Yanqiao Zhu
 • A Systematic Survey of Molecular Pre-trained Models
  • Jun Xia,
  • Yanqiao Zhu,
  • Yuanqi Du,
  • Yue Liu,
  • Stan Z. Li
 • A Survey on Graph Structure Learning: Progress and Promise
  • Yanqiao Zhu,
  • Shichang Zhang,
  • Weizhi Xu,
  • Jinghao Zhang,
  • Yuanqi Du,
  • Jieyu Zhang,
  • Qiang Liu,
  • Shu Wu,
  • Yizhou Sun,
  • Wei Wang
 • Unsupervised Graph Representation Learning with Cluster-Aware Self-Training and Refining
  • Yanqiao Zhu*,
  • Yichen Xu*,
  • Feng Yu,
  • Qiang Liu,
  • Shu Wu